Професионално направление: код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Професия: код 911010 Хотелиер

Специалност: код 8110102 Организация и управление на хотелиерството

Обучение по рамкова програма Г, степен на професионална квалификация - ЧЕТВЪРТА

Придобиването на четвърта степен се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.