Професионално направление: код 345 Администрация и управление

Професия: код 345020 Фирмен мениджър

Специалност: код 3450212 Предприемачество и мениджмънт

Обучение по рамкова програма Г, степен на професионална квалификация - ЧЕТВЪРТА

Придобиването на четвърта степен се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.