Професионално направление: код 813 Спорт

Професия: код 813020 Инструктор по спортно-туристическа дейност

Специалност: код 8130201 Спортно-туристически дейности

Обучение по рамкова програма Г, степен на професионална квалификация - ЧЕТВЪРТА

Придобиването на четвърта степен се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.