Министерство на образованието и науката

 

ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА, ТУРИЗЪМ И ИНФОРМАТИКА „БУЛПРОГРЕС“

 

 

                                                                                                             

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ    -  средно

СРОК  НА ОБУЧЕНИЕ             -  5 години

ФОРМА  НА ОБУЧЕНИЕ    -  дневна, самостоятелна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  -  клас

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ  - завършен VІІ клас                           

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

        У Ч И Л И Щ Е Н    У Ч Е Б Е Н     П Л А Н

 

          ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА  В

                             СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ТРЕТА
Учебната 2013/2014 година - 8 и 9 клас
Учебната 2017/2018 година - 12 клас

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО

НАПРАВЛЕНИЕ:                482            ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА

 

ПРОФЕСИЯ:                        482010     ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК

                              

СПЕЦИАЛНОСТ:               4820101   ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

                                           

 

 

 

 

 

 

                  София, 2017 година        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І.  ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

 

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.

 

 

           VIII, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас                   І   срок – 18 учебни седмици

 

ІХ, Х и ХІ клас                                   ІІ  срок – 18 учебни седмици

 

ХІІ клас                                                ІІ  срок – 17 учебни седмици, 

                                                                            от които 4 седмици за:

–      държавни зрелостни изпити;

–      държавни изпити за придобиване на

трета степен на професионална квалификация.

 

 

 

 

 

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за конкретната учебна година график.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО

ОБРАЗОВАНИЕ

 

1.   Пълният курс на обучение за ІХХІІ клас дава възможност за:

·           придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно  образование;

·           придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална  квалификация.

2.   Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен ХІІ клас и положени държавни изпити по теория и по практика на професията   Икономист-информатик, специалност Икономическа информатика.

3.   Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

4.   Организацията на държавните изпити се определя съгласно Наредба  № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката.

5.  На успешно завършилите VIII клас се издава свидетелство за основно образование.

6.   Придобитата трета степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

7.      Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално образование, е определено в Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката.

 

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

1. Учебният план е разработен на основание на Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, Закона за професионалното образование и обучение, рамкова програма В – вариант В1, и Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията Икономист-информатик.

2. Учебният план се прилага за ученици, приети след завършен VІІ клас.

3. VІІІ клас е клас от прогимназиалния етап на основната степен на образование и в него се изучава интензивно чужд език.

4. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.

5. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането й. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на стопанската организация (предприятието), в която се провежда практическото обучение.     

6. Учебните часове в задължителната професионална подготовка - учебна практика по учебен предмет „Работа в учебно предприятие”, са предназначени за развитие на  предприемачески умения и личностни качества в областта на изучаваната професия чрез работа в учебно-тренировъчна фирма/учебна компания по избор, основан на заявеното желание на учениците и съобразно възможностите на училището. Изборът е в съответствие с Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията Икономист-информатик.

7. Учебните часове, предоставени за задължителноизбираема подготовка, се разпределят в училищния учебен план за осигуряване на допълнително обучение по учебни предмети от общообразователната и професионалната подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището.

8. Учебните часове за свободноизбираема подготовка могат да се използват по желание на  учениците за изучаване на един или два учебни предмета.

 

Директор:………………..

/К. Богомилова/